Leeuwarden, 25 april 2020

Open brief ook per email naar Minister-president Mark Rutte, ministerie van defensie, ministerie VWS, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Rechtsgelijkheid.

Printversie helemaal onderin!

L.S.,

Ik wil mij als frontman van Maluku4Maluku richten tot u allen, omdat de Nederlandse overheid in totaliteit zes miljoen euro heeft gegeven aan het onderzoek:

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie

Naar aanleiding hiervan willen wij als Maluku4Maluku een aantal zaken aan de orde stellen;

Allereerst wordt binnen dit onderzoek via selectief archiefmateriaal en bronnen, waarvan de scope door de onderzoekers zelf wordt bepaald, een studie gemaakt. Dat durf ik zo te stellen, want er worden bewust specialisten, historici en bronnen met dieptekennis over het betreffende tijdvak (1945-1950) buiten dit onderzoek gehouden. Experts en bronnen welke ook een ander perspectief van dezelfde periode kunnen belichten gebaseerd op feiten. Tot nu toe wordt bijvoorbeeld de studie “Kapitein Westerling – Mythe en werkelijkheid, 2019, genegeerd. Daar ligt jarenlang wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag op basis van een uitgewerkt wetenschappelijk onderzoekmodel. In dat onderzoek worden de aanpak en resultaten van de studie van Limpach tegen het licht gehouden. Diens aanpak en werkwijze wordt met argumenten onderbouwd als vooringenomen en subjectief en als niet-wetenschappelijk gekenmerkt. De onderzoekleiding negeert dat onderzoek en die resultaten, omdat die hen niet goed uitkomen. De regering heeft om een objectief en wetenschappelijk onderzoek gevraagd. De onderzoekleiding negeert dat verzoek, en gaat gewoon door op het eigen subjectieve en vooringenomen pad.

Dit is onacceptabel wanneer men beseft dat het onderzoek gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld. Met deze fundering heeft de Nederlandse gemeenschap terdege recht op een gedegen en weloverwogen uitslag van het onderzoek. Een uitslag dat met de juiste waarde voor de Nederlandse samenleving de toekomst in gedragen kan worden. Momenteel bestaat er een verhoogd risico dat de uitslag van het onderzoek te eenzijdig zal zijn, omdat de input simpelweg vanuit een te nauw perspectief is ingezet. Een einduitslag waarvan de waarde als bijzonder twijfelachtig bestempeld kan worden vanwege het gebrek aan diversiteit in de bezetting van vertegenwoordigers binnen het huidige Maatschappelijk Klankbord Groep van het onderzoek.

Maluku4Maluku heeft als enige belangenbehartiger van de KNIL “Ambonezen” ook verzocht zetel te kunnen nemen binnen het Maatschappelijk Klankbord Groep van het onderzoek. Dit is echter geweigerd.  Zie link hieronder aangaande het mailverkeer hieromtrent:

https://www.ind45-50.org/open-brief-maluku4maluku

 De moverende redenen voor afwijzing zijn echter onacceptabel, want wanneer men spreekt over de periode 1945-1950 en over militaire acties? Dan spreekt men over een procentueel groot aandeel van militaire inzet van “Ambonezen” in de legeronderdelen die binnen de huidige scope van het onderzoek vallen. Het is daarom uitermate vreemd te noemen dat men wel mag oordelen over een groep veteranen, maar tegelijkertijd hun vertegenwoordigers niet aan mogen schuiven om hoor en wederhoor te plegen gedurende het tijdsbestek van het onderzoek. Hierbij is deze specifieke groep gedoemd als lijdend voorwerp te fungeren bij het gebrek aan het kunnen weerleggen van perspectieven met bijbehorende feiten. Deze eenzijdigheid in het klankbord en overlegstructuren zal zich dan uiteindelijk ook vertalen in een vertekende einduitslag van het onderzoek met alle mogelijke ‘onnodige’ schades van dien.

Kan men spreken over discriminatie en of racisme in het jaar van 75 jaar Vrijheid? De brief die koningin Wilhelmina na de Japanse bezetting over de Molukse eilanden deed strooien uit vliegtuigen, is het bewijs dat vanaf 1940 (en ver daarvoor) tot het jaar 1950 de “Ambonezen” hun grote aandeel hebben geleverd aan de Nederlandse democratie en het beschermen daarvan. U als Nederlandse regering kan het niet maken om in dit jaar van 75 jaar Vrijheid deze groep Nederlandse veteranen van Molukse afkomst wederom onder een deken van emotionele schade te leggen. Alsof de Molukse gemeenschap al niet genoeg schade heeft opgelopen door het beleid van de Nederlandse overheid na jarenlang trouw aan het Koningshuis te hebben gezworen in woord en daad, en met gevaar voor eigen leven hebben gediend. Maluku4Maluku doet daarom ook een dringend beroep op u om uw invloed uit te oefenen op het onderzoeksteam om ons met een delegatie binnen het onderzoek deel te laten nemen. Met als doel gezamenlijk en met een representatieve samenstelling tot een integraal resultaat te kunnen sturen dat recht doet aan de waarheid binnen de gehele context.

Maluku4Maluku wenst ook mee te werken aan een goed en diepgaand onderzoek op additionele onderwerpen die momenteel ontbreken in de scope van het onderzoek, maar wel vallen binnen de dekolonisatie periode 1945-1950 dat onderzocht wordt.

Ten eerste willen wij weten wie er in het jaar 1950 de beslissing heeft genomen om binnen de twaalf transportboten, die de KNIL Ambonezen naar Nederland voor zes maanden brachten, onderscheid te maken dat er op bepaalde schepen een keuze gemaakt diende te worden door de veteranen-echtparen. De keuze hoeveel kinderen mee mochten afreizen, want enkele schepen mochten maar maximaal drie kinderen mee. Andere schepen mochten geen enkel kind mee, en er werden ook kinderen inclusief moeders achtergelaten. Dit omdat de vader (Nederlandse veteraan) wel weer terug zou keren na zes maanden.  Met als gevolg dat er 350 kleine kinderen en 150 jonge moeders in vijandelijk oorlogsgebied achterbleven. Daarna kon men ook geen gebruik maken universeel mensenrecht op gezinsherstel dat Nederland destijds al had ondertekend. Het schenden van een mensenrecht van gezinsherstel is een die niet vergeten mag worden in het onderzoek. Maluku4Maluku wenst hierbij ook de vraag te stellen, namelijk op welke manier wij subsidie kunnen aanvragen om een onderzoek naar het welzijn van de 350 kinderen en 150 moeders op te starten? Dit wensen wij te begeleiden en uit te voeren, omdat wij ook in contact staan met enkele slachtoffers van deze zeer ernstige schending van mensenrecht. Wanneer wij spreken over 75 jaar Vrijheid spreken wij ook over mensenrechten en het beschermen ervan of vergist Maluku4Maluku zich hierin?

Ook de beslissing dat de term Koninklijk Nederlandsch-Indonesisch Leger nooit is verteld aan de dienstdoende Ambonezen. Want koningin Juliana heeft in Amsterdam het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger ontbonden. Echter zij hebben allen getekend en gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Er is niemand van deze plus minus 4000 Nederlandse veteranen / KNIL Ambonezen die u kan vertellen dat ze in een Indonesisch leger hebben gediend, dat kan ik u allen verzekeren. Maar mag dit dan ook onderzocht worden, want dit heeft allemaal in deze periode afgespeeld? Wij KNIL-veteranen en hun nazaten hebben recht op de waarheid in het jaar van 75 jaar Vrijheid.

Een nieuw onderwerp dat onderzocht dient te worden, is het feit dat er KNIL-legereenheden (met Koninklijke Landmacht-status) waren op kazernes wachtend op transport. Om vanwege het ingezette demobilisatietraject voor maximaal zes maanden naar Nederland te gaan. Deze Nederlandse militairen op dat moment ongewapend en in oorlogsgebied, maar wist u dat er geen transportschepen meer kwamen? Zij werden aan hun lot overgelaten! Kunt u allen verzekeren dat hun leven veilig was? Maluku4Maluku staat in contact met de nabestaanden van deze groep. De beslissingen om deze Nederlandse militairen niet mee te nemen is genomen in het laatste kwartaal van het jaar 1950. Want toen werden de schepen ingehuurd en ingepland om in het voorjaar van 1951 ingezet te worden. Ook daarvoor de vraag hoe wij aan subsidie kunnen komen om gezamenlijk met nabestaanden een groot onderzoek op te starten om dit onderwerp goed uit te lichten? Desgewenst kan ik een nabestaande die nu in Europa (niet in Nederland) woont meenemen om dit verhaal persoonlijk aan u te vertellen.

Naast het 75 jaar Vrijheid in de Staat der Nederlanden en Koninkrijkrelaties, waar de KNIL Ambonezen deel vanuit maken. Is het op zaterdag 25 april 2020 ook de dag dat het 70 jaar geleden was dat de Republiek Maluku Selatan (RMS) werd uitgeroepen. Dat was in het jaar 1950! Het onderzoek behelst ook dat jaar. Wij eisen als Maluku4Maluku dat dit onderwerp zeker terugkomt in de uitslagen van het rapport dat volgend jaar bekend gemaakt wordt. Want de Nederlandse burger heeft recht op de waarheid, ook met betrekking tot de RMS. Want dit onderwerp heeft in de Nederlandse samenleving slachtoffers gekost in de periode van 1970 tot en met 1978, maar ook veel geestelijke leed veroorzaakt bij alle betrokken partijen(waaronder leden van het Nederlandse Korps Mariniers). De Nederlandse samenleving heeft recht op een goede weergave van de ontwikkeling van de RMS vanaf 1950 tot aan 1978, omdat dit de Nederlandse burgers (Molukkers en Nederlanders) diep heeft geraakt! De waarheid of 25 april 1950 volgens de Nederlandse wetgeving en internationale afspraken rechtmatig was en is, moet dan eens duidelijk worden. Een goede belichting van de dekolonisatie van de geboortegronden van de KNIL-Ambonezen en het excessief geweld dat gebruikt is bij de rekolonisatie door Indonesië verdient ook een gedegen plek in het onderzoek. Ook het weigeren van demobilisatie van de KNIL-Ambonezen op de Molukse eilanden zien wij graag belicht. Met een inleg van totaal zes miljoen euro onderzoeksgelden mag dit geen probleem zijn. Voor zes miljoen aan gemeenschapsgelden heeft de Nederlandse gemeenschap recht op de waarheid. Het gaat ons niet om het politieke verhaal maar om een juist en volledig feitenrelaas dat een representatief en compleet beeld weergeeft binnen de scope van het onderzoek!

Als laatste de zogenaamde “Bersiap” periode waarin binnen een periode van een maand 20.000 Nederlanders, Chinezen, Ambonezen en Indische mensen werden afgeslacht en tevens 15.000 mensen werden vermist vanaf 15 augustus 1945. Deze periode moet een van de leidende onderwerpen zijn binnen het onderzoek. Want het is hedendaags ondenkbaar dat de Nederlandse overheid zijn burgers op de Antillen laat uitmoorden en daar niets tegenover zal stellen. Als land win je adviezen in bij de staf van defensie, deze adviseert dan de regering. Die dan opdrachten geeft aan de uitvoering van militairen, maar ook als opdrachtgever(regering) de volledige verantwoording draagt. Alle informatie die wij als Maluku4Maluku binnen krijgen geven de indruk dat de onderzoekers daar overheen willen stappen, of te wel de “Bersiap” gaan ze wegzetten als een niet belangrijk onderwerp binnen de periode 1945-1950.

Mogelijk telt een mensenleven van een Nederlandse burger en of veteraan niet bij de onderzoekers, maar in het jaar van 75 jaar Vrijheid is dit niet te verkroppen en te verkopen aan de Nederlandse burger.

Ik wens u allen veel wijsheid toe en wens u allen sterkte in het bestrijden van het corona-crisis. Ik ga er vanuit dat u mij voor 1 juni 2020 een antwoord kan geven.

Hoogachtend

Leo Reawaruw

Stichting Maluku4Maluku

Nederlandse veteraan

Leeuwarden

PRINTVERSIE ONDER VOLGENDE FOTO

Leeuwarden, 25 april 2020

Open brief ook per email naar Minister-president Mark Rutte, ministerie van defensie, ministerie VWS, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ministerie van Rechtsgelijkheid.

L.S.,

Ik wil mij als frontman van Maluku4Maluku richten tot u allen, omdat de Nederlandse overheid in totaliteit zes miljoen euro heeft gegeven aan het onderzoek:

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie

Naar aanleiding hiervan willen wij als Maluku4Maluku een aantal zaken aan de orde stellen;

Allereerst wordt binnen dit onderzoek via selectief archiefmateriaal en bronnen, waarvan de scope door de onderzoekers zelf wordt bepaald, een studie gemaakt. Dat durf ik zo te stellen, want er worden bewust specialisten, historici en bronnen met dieptekennis over het betreffende tijdvak (1945-1950) buiten dit onderzoek gehouden. Experts en bronnen welke ook een ander perspectief van dezelfde periode kunnen belichten gebaseerd op feiten. Tot nu toe wordt bijvoorbeeld de studie “Kapitein Westerling – Mythe en werkelijkheid, 2019, genegeerd. Daar ligt jarenlang wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag op basis van een uitgewerkt wetenschappelijk onderzoekmodel. In dat onderzoek worden de aanpak en resultaten van de studie van Limpach tegen het licht gehouden. Diens aanpak en werkwijze wordt met argumenten onderbouwd als vooringenomen en subjectief en als niet-wetenschappelijk gekenmerkt. De onderzoekleiding negeert dat onderzoek en die resultaten, omdat die hen niet goed uitkomen. De regering heeft om een objectief en wetenschappelijk onderzoek gevraagd. De onderzoekleiding negeert dat verzoek, en gaat gewoon door op het eigen subjectieve en vooringenomen pad.

Dit is onacceptabel wanneer men beseft dat het onderzoek gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld. Met deze fundering heeft de Nederlandse gemeenschap terdege recht op een gedegen en weloverwogen uitslag van het onderzoek. Een uitslag dat met de juiste waarde voor de Nederlandse samenleving de toekomst in gedragen kan worden. Momenteel bestaat er een verhoogd risico dat de uitslag van het onderzoek te eenzijdig zal zijn, omdat de input simpelweg vanuit een te nauw perspectief is ingezet. Een einduitslag waarvan de waarde als bijzonder twijfelachtig bestempeld kan worden vanwege het gebrek aan diversiteit in de bezetting van vertegenwoordigers binnen het huidige Maatschappelijk Klankbord Groep van het onderzoek.

Maluku4Maluku heeft als enige belangenbehartiger van de KNIL “Ambonezen” ook verzocht zetel te kunnen nemen binnen het Maatschappelijk Klankbord Groep van het onderzoek. Dit is echter geweigerd.  Zie link hieronder aangaande het mailverkeer hieromtrent:

https://www.ind45-50.org/open-brief-maluku4maluku

 De moverende redenen voor afwijzing zijn echter onacceptabel, want wanneer men spreekt over de periode 1945-1950 en over militaire acties? Dan spreekt men over een procentueel groot aandeel van militaire inzet van “Ambonezen” in de legeronderdelen die binnen de huidige scope van het onderzoek vallen. Het is daarom uitermate vreemd te noemen dat men wel mag oordelen over een groep veteranen, maar tegelijkertijd hun vertegenwoordigers niet aan mogen schuiven om hoor en wederhoor te plegen gedurende het tijdsbestek van het onderzoek. Hierbij is deze specifieke groep gedoemd als lijdend voorwerp te fungeren bij het gebrek aan het kunnen weerleggen van perspectieven met bijbehorende feiten. Deze eenzijdigheid in het klankbord en overlegstructuren zal zich dan uiteindelijk ook vertalen in een vertekende einduitslag van het onderzoek met alle mogelijke ‘onnodige’ schades van dien.

Kan men spreken over discriminatie en of racisme in het jaar van 75 jaar Vrijheid? De brief die koningin Wilhelmina na de Japanse bezetting over de Molukse eilanden deed strooien uit vliegtuigen, is het bewijs dat vanaf 1940 (en ver daarvoor) tot het jaar 1950 de “Ambonezen” hun grote aandeel hebben geleverd aan de Nederlandse democratie en het beschermen daarvan. U als Nederlandse regering kan het niet maken om in dit jaar van 75 jaar Vrijheid deze groep Nederlandse veteranen van Molukse afkomst wederom onder een deken van emotionele schade te leggen. Alsof de Molukse gemeenschap al niet genoeg schade heeft opgelopen door het beleid van de Nederlandse overheid na jarenlang trouw aan het Koningshuis te hebben gezworen in woord en daad, en met gevaar voor eigen leven hebben gediend. Maluku4Maluku doet daarom ook een dringend beroep op u om uw invloed uit te oefenen op het onderzoeksteam om ons met een delegatie binnen het onderzoek deel te laten nemen. Met als doel gezamenlijk en met een representatieve samenstelling tot een integraal resultaat te kunnen sturen dat recht doet aan de waarheid binnen de gehele context.

Maluku4Maluku wenst ook mee te werken aan een goed en diepgaand onderzoek op additionele onderwerpen die momenteel ontbreken in de scope van het onderzoek, maar wel vallen binnen de dekolonisatie periode 1945-1950 dat onderzocht wordt.

Ten eerste willen wij weten wie er in het jaar 1950 de beslissing heeft genomen om binnen de twaalf transportboten, die de KNIL Ambonezen naar Nederland voor zes maanden brachten, onderscheid te maken dat er op bepaalde schepen een keuze gemaakt diende te worden door de veteranen-echtparen. De keuze hoeveel kinderen mee mochten afreizen, want enkele schepen mochten maar maximaal drie kinderen mee. Andere schepen mochten geen enkel kind mee, en er werden ook kinderen inclusief moeders achtergelaten. Dit omdat de vader (Nederlandse veteraan) wel weer terug zou keren na zes maanden.  Met als gevolg dat er 350 kleine kinderen en 150 jonge moeders in vijandelijk oorlogsgebied achterbleven. Daarna kon men ook geen gebruik maken universeel mensenrecht op gezinsherstel dat Nederland destijds al had ondertekend. Het schenden van een mensenrecht van gezinsherstel is een die niet vergeten mag worden in het onderzoek. Maluku4Maluku wenst hierbij ook de vraag te stellen, namelijk op welke manier wij subsidie kunnen aanvragen om een onderzoek naar het welzijn van de 350 kinderen en 150 moeders op te starten? Dit wensen wij te begeleiden en uit te voeren, omdat wij ook in contact staan met enkele slachtoffers van deze zeer ernstige schending van mensenrecht. Wanneer wij spreken over 75 jaar Vrijheid spreken wij ook over mensenrechten en het beschermen ervan of vergist Maluku4Maluku zich hierin?

Ook de beslissing dat de term Koninklijk Nederlandsch-Indonesisch Leger nooit is verteld aan de dienstdoende Ambonezen. Want koningin Juliana heeft in Amsterdam het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger ontbonden. Echter zij hebben allen getekend en gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Er is niemand van deze plus minus 4000 Nederlandse veteranen/ KNIL Ambonezen die u kan vertellen dat ze in een Indonesisch leger hebben gediend, dat kan ik u allen verzekeren. Maar mag dit dan ook onderzocht worden, want dit heeft allemaal in deze periode afgespeeld? Wij KNIL-veteranen en hun nazaten hebben recht op de waarheid in het jaar van 75 jaar Vrijheid.

Een nieuw onderwerp dat onderzocht dient te worden, is het feit dat er KNIL-legereenheden (met Koninklijke Landmacht-status) waren op kazernes wachtend op transport. Om vanwege het ingezette demobilisatietraject voor maximaal zes maanden naar Nederland te gaan. Deze Nederlandse militairen op dat moment ongewapend en in oorlogsgebied, maar wist u dat er geen transportschepen meer kwamen? Zij werden aan hun lot overgelaten! Kunt u allen verzekeren dat hun leven veilig was? Maluku4Maluku staat in contact met de nabestaanden van deze groep. De beslissingen om deze Nederlandse militairen niet mee te nemen is genomen in het laatste kwartaal van het jaar 1950. Want toen werden de schepen ingehuurd en ingepland om in het voorjaar van 1951 ingezet te worden. Ook daarvoor de vraag hoe wij aan subsidie kunnen komen om gezamenlijk met nabestaanden een groot onderzoek op te starten om dit onderwerp goed uit te lichten? Desgewenst kan ik een nabestaande die nu in Europa (niet in Nederland) woont meenemen om dit verhaal persoonlijk aan u te vertellen.

Naast het 75 jaar Vrijheid in de Staat der Nederlanden en Koninkrijkrelaties, waar de KNIL Ambonezen deel vanuit maken. Is het op zaterdag 25 april 2020 ook de dag dat het 70 jaar geleden was dat de Republiek Maluku Selatan (RMS) werd uitgeroepen. Dat was in het jaar 1950! Het onderzoek behelst ook dat jaar. Wij eisen als Maluku4Maluku dat dit onderwerp zeker terugkomt in de uitslagen van het rapport dat volgend jaar bekend gemaakt wordt. Want de Nederlandse burger heeft recht op de waarheid, ook met betrekking tot de RMS. Want dit onderwerp heeft in de Nederlandse samenleving slachtoffers gekost in de periode van 1970 tot en met 1978, maar ook veel geestelijke leed veroorzaakt bij alle betrokken partijen(waaronder leden van het Nederlandse Korps Mariniers). De Nederlandse samenleving heeft recht op een goede weergave van de ontwikkeling van de RMS vanaf 1950 tot aan 1978, omdat dit de Nederlandse burgers (Molukkers en Nederlanders) diep heeft geraakt! De waarheid of 25 april 1950 volgens de Nederlandse wetgeving en internationale afspraken rechtmatig was en is, moet dan eens duidelijk worden. Een goede belichting van de dekolonisatie van de geboortegronden van de KNIL-Ambonezen en het excessief geweld dat gebruikt is bij de rekolonisatie door Indonesië verdient ook een gedegen plek in het onderzoek. Ook het weigeren van demobilisatie van de KNIL-Ambonezen op de Molukse eilanden zien wij graag belicht. Met een inleg van totaal zes miljoen euro onderzoeksgelden mag dit geen probleem zijn. Voor zes miljoen aan gemeenschapsgelden heeft de Nederlandse gemeenschap recht op de waarheid. Het gaat ons niet om het politieke verhaal maar om een juist en volledig feitenrelaas dat een representatief en compleet beeld weergeeft binnen de scope van het onderzoek!

Als laatste de zogenaamde “Bersiap” periode waarin binnen een periode van een maand 20.000 Nederlanders, Chinezen, Ambonezen en Indische mensen werden afgeslacht en tevens 15.000 mensen werden vermist vanaf 15 augustus 1945. Deze periode moet een van de leidende onderwerpen zijn binnen het onderzoek. Want het is hedendaags ondenkbaar dat de Nederlandse overheid zijn burgers op de Antillen laat uitmoorden en daar niets tegenover zal stellen. Als land win je adviezen in bij de staf van defensie, deze adviseert dan de regering. Die dan opdrachten geeft aan de uitvoering van militairen, maar ook als opdrachtgever(regering) de volledige verantwoording draagt. Alle informatie die wij als Maluku4Maluku binnen krijgen geven de indruk dat de onderzoekers daar overheen willen stappen, of te wel de “Bersiap” gaan ze wegzetten als een niet belangrijk onderwerp binnen de periode 1945-1950.

Mogelijk telt een mensenleven van een Nederlandse burger en of veteraan niet bij de onderzoekers, maar in het jaar van 75 jaar Vrijheid is dit niet te verkroppen en te verkopen aan de Nederlandse burger.

Ik wens u allen veel wijsheid toe en wens u allen sterkte in het bestrijden van het corona-crisis. Ik ga er vanuit dat u mij voor 1 juni 2020 een antwoord kan geven.

Hoogachtend

Leo Reawaruw

Stichting Maluku4Maluku

Nederlandse veteraan

Leeuwarden

Reactie op “Maluku4Maluku schrijft Nederlandse regering aan over veteranen op 25.04.2020

  1. Het zoveelste onderzoek waarvan de uitslag reeds bekend zal zijn, ook voor mij als niet Molukker , is het weigeren van jullie onbegrijpelijk, ja beschamend , elke Nederlander heeft het recht om de waarheid te horen en dat is mij altijd onthouden. Daarom sta ik achter deze brief. Ik lees veel over tempu dulu, maar de belangrijke rol van de K.n.i.l komt er bekaaid af,
    Ook het onderzoek van Remy Limpach is te summier voor zo een dik boek. Ik hoop dan ook echt dat jullie verzoek wordt ingewillicht zodat ook ik een antwoord kan krijgen waarom toch werden en worden jullie nog steeds zo slecht behandeld, keer op keer wordt jullie trouw afgedaan met niet relevant genoeg. Ik woon nu in Indonesië en praat soms met oudere personen , maar de geschiedenis leeft hier niet zo bij de meesten
    Die verschrikkelijke bersiap al helemaal niet. Ook onbegrijpelijk dat onze koning excuses aanbied aan de regering in Jakarta, maar met z’n rug naar de Molukkers blijft staan . Ik waardeer dat ik nuveel informatie via jullie site te weten kan komen en een beter beeld kan vormen hoe de geschiedenis werkelijk is geweest en hoe de ( dubieuze ) rol van Nederland hier in is, ik blijf jullie informatie volgen, dank hiervoor .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *