Onderstaande artikel verscheen op donderdag 30 september in de krant “De Stentor” wij zullen als Maluku4Maluku hierop gaan reageren. Aan de ene kant hebben wij getwijfeld om dit te doen. Maar het spelen met de waarheid vanuit een bepaalde groep uit Vaassen en regio Apeldoorn en zelfs Amsterdammer moet maar eens aan de kaak gesteld worden.

. ,,Er leven vragen waar bijvoorbeeld Maluku4Maluku  ineens vandaan komt’’, zegt Jeftha Pattikawa van de wijkraad (in oprichting)  van de Molukse wijk Berkenoord 2. 

Voor een ieder is het duidelijk wanneer men praat over een bijzondere status van grafrechten voor KNIL Ambonezen dan benoemt men in een adem Maluku4Maluku en zijn frontman Leo Reawaruw! Omdat het concept door onze frontman is bedacht, door niemand anders! Iets om in het Nationaal Archief op te nemen, stellen wij voor. Zodat daar geen misverstand over bestaat. Jefta P werkt in het Nationaal Archief. Maar het mag ook in iedere tentoonstelling over onze geschiedenis in Nederland opgenomen worden.

Toespraak in de Ridderzaal tijdens Veteranendag 2018

Zoals eerder gesteld door een bezoeker in de vergadering van afgelopen zaterdag van de wijkvereniging Berkenoord2 in oprichting was Maluku4Maluku in de zomer van het jaar 2020 actief bezig met de gemeente Epe, met betrekking tot de grafrechten. In het jaar 2020 was er zeker tot november geen enkele sprake van een wijkvereniging Berkenoord2. Gale di Giulio – Sahuleka en dominee Bram Nanuru(R.I.P.)  en Leo Reawaruw hebben zelfs een online-vergadering gehad met de ambtenaren van de gemeente Epe. Daarin werd verteld dat de gemeente Epe niet mee wilden gaan met de wensen van een speciale status van de graven. Na een uitstekende pleidooi van Leo Reawaruw werd de conclusie getrokken dat men alles diende te heroverwegen.

De gemeente Epe zoekt op dit moment uit hoe het de rechthebbende van  de graven kan worden, legt beleidsmedewerker Willeke van Tongeren uit.  ,,Wanneer de graven een bijzondere status krijgen zullen de  rechthebbenden de grafrechten overdragen aan de gemeente. Grafrechten  zijn namelijk niet gratis. De gemeente zal de grafrechten overnemen en  betalen.’’

Maluku4Maluku heeft een bijna 100 % volmacht van de nabestaanden en of rechthebbende personen. Daarom werd de vergadering van 28 augustus van de wijkvereniging Berkenoord2 maar bezocht door 11 personen. De afgelopen vergadering werd voor 95 % bezocht door de derde generatie die niet rechthebbende zijn!

,,Bij de motie heeft de gemeente de wijk ook niet betrokken, maar zijn ze  wel in zee gegaan met een externe partij. Waar we gemeente al voor  gewaarschuwd hebben’’, zegt Pattikawa.

Jefta P. sprak uit dat zijn wens was dat iemand uit Berkenoord2 binnen 5 jaar in de gemeenteraad zit? Dan moet hij beseffen dat de motie niet is ingediend door de gemeente! Maar door een partij die deel uitmaakt van de gemeenteraad Epe. De VVD  mag net zoals elke andere partij een motie indienen. Het is duidelijk dat Jefta P. kakelt als een kip zonder kop!

PERSBERICHT MALUKU4MALUKU BIJZONDERE STATUS KNIL AMBONEZEN GRAVEN MOLUKSE WIJK VAASSEN BINNENGEHAALD

“We  hebben handreikingen gedaan, maar we komen niet dichterbij.’’ 

Het bestuur van Maluku4Maluku heeft geen enkele mail ontvangen en of telefoon gekregen van Berkenoord2 wijkvereniging, met welke toenadering dan ook!

,,Er is namelijk geen Molukse wijkraad in oprichting in Vaassen. Daarvoor is  een vergadering nodig en een officiële stemming. Maar die is er nooit  geweest. Er is sprake van een wijkvereniging in oprichting voor álle  bewoners van Berkenoord 2, dus niet alleen de Molukkers. Dat is iets  anders dan een Molukse wijkraad. Burgemeester Horn van Epe heeft ons  per email bevestigd dat het om een wijkvereniging gaat en niet om een  wijkraad.’’ 

In het artikel spreekt Jefta P. steeds over wijkraad, wij hebben de mail overlegd van de burgemeester aan de Stentor zodat zij ons verhaal konden toetsen!

EINDE COMMENTAAR ARTIKEL STENTOR

In een andere artikel spreekt Jefta P. over een Molukse wijk als niet zijnde van KNIL Ambonezen, maar een  lieux de mémoire !

“Niet omdat sommigen vinden dat ze er vanwege het KNIL recht op hebben, maar vooral vanwege de herinneringen en het samenzijn. Hier hebben de grootouders en ouders offers gemaakt zodat zij het beter hebben. Ze zijn lieux de mémoire, een plekken van herinnering, waar heel veel is gebeurd.”

Jefta P wordt begeleidt door ene Fridus Steylen die deze term gebruikte in een discussie op NPO1 radio met Leo Reawaruw onze frontman. Maluku4Maluku verwerpt de term lieux de mémoire ! 

Een Molukse wijk in Nederland is gerelateerd vanaf het begin met de KNIL Ambonezen oftewel veteranen. De basisgedachte van dat de KNIL Ambonezen een speciale groep veteranen is, is ook de basisgedachte van de bijzondere status van de graven(plan Maluku4Maluku)! Daarom is het ook logisch dat de rechthebbende families zich hebben gewend naar Maluku4Maluku. Om een betere basis te leggen binnen regio Vaassen is er daarom een TEAM VAASSEN opgestaan, is niet in oprichting maar gewoon actief. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van de besloten vergadering op zaterdag 2 oktober in De Rank te Vaassen. Maluku4Maluku heeft de pers uitgenodigd omdat er meerdere onderwerpen aan bod komen. Die de tweede generatie oftewel de kinderen van de KNIL Ambonezen in de handen van Maluku4Maluku en vooral TEAM VAASSEN willen leggen. Om dit bespreekbaar te maken met overheidsinstanties, een kwestie van vertrouwen.

Volledige vertegenwoordigers van 2e generatie die KAMP en WIJK VAASSEN hebben meegemaakt! Niets in oprichting ze staan er TEAM VAASSEN

 

Burgemeester Horn van Epe heeft ons  per email bevestigd dat het om een wijkvereniging gaat en niet om een  wijkraad!

In de komende maanden wil de gemeente Epe de grafrechten overnemen  van de 91 Molukse KNIL-militairen die in Vaassen begraven liggen. Op die  manier moet een groot gebaar van waardering worden gemaakt voor hun  inzet voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Dat dit proces nogal  wat voeten in de aarde heeft, blijkt uit de vete die op de achtergrond speelt  tussen twee stromingen binnen de Molukse gemeenschap. 

De gemeente Epe zoekt op dit moment uit hoe het de rechthebbende van  de graven kan worden, legt beleidsmedewerker Willeke van Tongeren uit.  ,,Wanneer de graven een bijzondere status krijgen zullen de  rechthebbenden de grafrechten overdragen aan de gemeente. Grafrechten  zijn namelijk niet gratis. De gemeente zal de grafrechten overnemen en  betalen.’’

Daarvoor doet ze ook onderzoek naar hoe andere gemeenten zoals Tiel de  vrijstelling van de grafrechten hebben geregeld en sprak ze met verschillende partijen

Twee stromingen 

De twee stromingen binnen de de lokale Molukse gemeenschap die hier  het meest bij betrokken zijn – Maluku4Maluku en de wijkvereniging (in  oprichting) van de Molukse wijk Berkenoord 2 – liggen echter met elkaar in  de clinch. Merkt ook Van Tongeren. ,,Omdat zij graag willen laten zien aan  hun achterban dat zij dit regelen met de gemeente en zij hier leidend in zijn.  Maar hierdoor ontstaat er juist onrust.’’ 

Verschillende gemeenteraadsleden lieten onlangs weten dat de uitvoering  van de motie voor de grafrechten moet worden aangegrepen om te  proberen Maluku4Maluku en de wijkraad, twee stromingen binnen de lokale  Molukse gemeenschap, samen te brengen. 

Emotionele bijeenkomst 

Die oproep heeft veel stof doen opwaaien binnen de wijkraad van de  Molukse wijk Berkenoord 2, die het afgelopen weekend een bijeenkomst  hield voor de achterban. Daar leeft vooral onrust over de ‘betrokkenheid’  van Maluku4Maluku. ,,Er leven vragen waar bijvoorbeeld Maluku4Maluku  ineens vandaan komt’’, zegt Jeftha Pattikawa van de wijkraad (in oprichting)  van de Molukse wijk Berkenoord 2. 

,,Bij de motie heeft de gemeente de wijk ook niet betrokken, maar zijn ze  wel in zee gegaan met een externe partij. Waar we gemeente al voor  gewaarschuwd hebben’’, zegt Pattikawa. Van Tongeren zegt namens de  gemeente daarover: ,,We waren echter al voor de motie bezig deze  erkenning vorm te geven, maar nu is de wens in een stroomversnelling  geraakt.’’ 

Volgens Leo Reawaruw van Maluku4Maluku is het juist zijn  belangenorganisatie geweest die het initiatief heeft genomen om de  grafrechten over te nemen van de 91 Molukse KNIL-militairen die in  Vaassen begraven liggen. ,,Wij hebben vorig najaar al met de gemeente  Epe hierover gesproken. Toen het in januari in de raad aan de orde kwam,  gingen zij er mee aan de haal. Ze hebben het van ons gekaapt.’’ 

 

Misverstand 

De gemeente zegt dat er echter een misvatting bestaat over de rol van de  twee stromingen. Van Tongeren benadrukt dat de gemeente het beleid  maakt en dit zal worden afgestemd met belanghebbenden. ,,Dus met degenen die grafrechten hebben van de KNIL-veteranen, maar het beleid komt niet tot stand door andere partijen. Het is zeker niet zo dat de  belanghebbenden niks meer te zeggen of te vinden hebben. We hebben  verschillende vraagstukken te bespreken, zoals een erkenningsplaatje, het  onderhoud.’’ 

Samenwerking met Maluku4Maluku lijkt op dit moment ver weg voor de  wijkraad, stelt Pattikawa. ,,Daar zijn we niet mee bezig. We vragen ons af  waarom de gemeente geen onderzoek naar Maluku4Maluku heeft gedaan.  Dit had de gemeente veel beter moeten regelen, de gemeente strooit nu  alleen maar zout in de wonden. Het kan gebeuren dat we niet tot een  oplossing gaan komen. Daarin zijn we afhankelijk van Maluku4Maluku. We  hebben handreikingen gedaan, maar we komen niet dichterbij.’’ 

Wijkvereniging 

Leo Reawaruw stelt dat juist Maluku4Maluku bereid was te praten maar dat  door intimidatie en bedreiging daarvan wordt afgezien. Volgens Reawaruw  is er geen sprake van een Molukse wijkraad en wordt er ‘gespeeld met de  waarheid’. 

,,Er is namelijk geen Molukse wijkraad in oprichting in Vaassen. Daarvoor is  een vergadering nodig en een officiële stemming. Maar die is er nooit  geweest. Er is sprake van een wijkvereniging in oprichting voor álle  bewoners van Berkenoord 2, dus niet alleen de Molukkers. Dat is iets  anders dan een Molukse wijkraad. Burgemeester Horn van Epe heeft ons  per email bevestigd dat het om een wijkvereniging gaat en niet om een  wijkraad.’’ 

Derde generatie

Reawaruw stelt dat de ‘derde generatie’ zorgt voor alle onrust. ,,Het betreft  de kleinkinderen van de KNIL-militairen uit Vaassen. Ze wonen vaak niet  eens meer in Vaassen maar kapen de erkenning terwijl wij het werk hebben  verricht. Hun ouders betalen de factuur van de grafrechten. Maar wie  betaalt, bepaalt en dat is niet deze generatie.’’ 

Zaterdag komt Maluku4Maluku samen in De Rank in Vaassen om over de  overname van de grafrechten te praten, vooral over de vertaling en invulling  hiervan. ,,De gemeente is hiervan op de hoogte.’’  Beide partijen hebben dezelfde belangen,  ondanks onderlinge frictie’ 

Willeke van Tongeren

Beleidsmedewerker gemeente Epe  “Hoewel de gemeente op dit moment geen samenwerking eist, hoopt ze wel  dat de partijen hun doel voor ogen houden. Van Tongeren: ,,Beide partijen  hebben dezelfde belangen, ondanks onderlinge frictie. Namelijk het  toekennen van een bijzondere status aan de graven van KNIL-veteranen.’’ 

De gemeente probeert het beleid rond erkenning op de begraafplaats in  Vaassen, waar alle 91 KNIL-militairen begraven liggen, de komende tijd  handen en voeten te geven. Van Tongeren: ,,Aansluitend gaat de  gemeente in gesprek met de wijkraad in oprichting om de vraagstukken te  bespreken waarin de Molukse gemeenschap een rol kan spelen en wat hun  wensen en adviezen zijn.’’

 

2 reacties op “Burgemeester Horn van Epe heeft ons  per email bevestigd dat het om een wijkvereniging gaat en niet om een  wijkraad!

  1. Het is democratisch mijn algemene recht te pas en te onpas hierop te reageren.

    Dit is een dringende advies voor jeftha Pattikawa, ” je hebt de klok horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt”!

    Jeftha pattikawa , ik citeer door jou letterlijk verwoord: “er leven vragen waar Maluku4Maluku “ineens” vandaan komt”, ik vermoed dat het je eigen woorden zijn op persoonlijke titel, dus selfsupporting. Ik geef je hier antwoord op: Maluku4Maluku heeft een beleid als organisatie en die beleid heeft een strategie en die strategie word vervolgd, het beleid gaat veel verder dan aleen maar overleggen over onze eerste generatie KNIL-ambonezen over “grafrechten”, zover ben je nog niet! In 2017 is door Maluku4Maluku en met name de heer Leo Rewaru een convenant afgesloten, Ga daar eens maar in verdiepen.

    Strategie is een groot woord zowel mondeling als schriftelijk, zonder strategie is er geen beleid. Jeftha Pattikawa mijn vraag is nu, wat heb je m.i.v. 2017 bewerkstelligt, wat is jou strategie en jou beleid? dat hebt je niet!! en wat heb je tot nu toe bereikt? waarin heb je je in verdiept? met name in welke onderwerpen tot op heden? We leven nu anno 2 oktober 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *